1893631581_9iUThoQr_fbd978c369bf140740e3af2f10620617aa3cbcc2.gif
대역 주요국가 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 002IP 스페셜
요금
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
유선착신 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 무선착신
1 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 일본 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 50 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 262
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
2 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 중국 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 50 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 50
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
3 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 베트남 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 513 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 513
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
4 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 미얀마 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 750 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 750
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
5 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 홍콩 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 50 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 50
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
6 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 싱가포르 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 50 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 50
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
7 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 대만 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 314 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 314
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
8 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 인도네시아 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 456 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 456
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
9 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 필리핀 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 450 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 450
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
10 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 말레이시아 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 314 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 314
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
11 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 태국 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 456 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 456
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
12 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 몽골리아 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 570 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 570
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
13 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 라오스, 마카오, 브루나이, 캄보디아 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 730 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 730
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
14 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 미국(본토) 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 50 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 50
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
15 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 캐나다 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 50 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 50
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
16 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 알라스카, 하와이(미국) 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 114 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 114
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
17 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 나우루, 남극(호주기지), 노르폭섬, 뉴칼레도니아,
니우에섬, 마아샬공화국, 마이크로네시아,
바누아투, 사모아(America), 서사모아, 솔로몬섬,
쌍피에르미켈론, 웰리스푸투나, 쿡제도, 키리바티,
타히티, 통가, 투발루, 파푸아뉴기니, 팔라우,
피지, 동티모르, 코코스섬, 크리스마스제도
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 750 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 750
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
18 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 호주 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 50 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 349
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
19 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 뉴질랜드 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 50 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 349
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
20 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 괌, 사이판 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 114 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 114
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
21 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 영국 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 50 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 349
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
22 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 프랑스 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 50 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 349
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
23 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 독일 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 50 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 291
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
24 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 이탈리아 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 330 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 330
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
25 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 네덜란드, 스웨덴, 스위스, 스페인 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 50 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 349
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
26 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 그리이스, 노르웨이, 덴마크, 사이프러스,
아조레스섬, 오스트리아, 포르투갈, 마데이라
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 50 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 407
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
27 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 그린랜드, 벨기에, 아이슬랜드, 아일랜드, 파로섬 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 342 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 342
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
28 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 룩셈부르크, 모나코, 바티칸시티, 산마리노, 핀란드 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 410 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 410
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
29 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 리히텐슈타인, 말타, 발레아릭, 안도라, 지브랄타,
터키
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 520 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 520
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
30 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 불가리아, 체코, 헝가리 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 580 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 580
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
31 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 슬로박, 에스토니아, 카자흐스탄, 폴란드 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 570 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 570
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
32 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 그루지아, 라트비아, 리투아니아, 보스니아,
슬로베니아, 알바니아, 우즈베키스탄, 유고,
크로아티아
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 570 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 570
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
33 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 아제르바이잔, 우크라이나, 키르지스탄,
타지키스탄, 터크메니스탄
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 570 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 570
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
34 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 러시아 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 513 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 513
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
35 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 파키스탄 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 970 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 970
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
36 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 방글라데시 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 880 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 880
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
37 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 인도 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 570 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 570
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
38 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 네팔,스리랑카, 부탄, 몰디브 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 880 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 880
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
39 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 이란 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 720 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 720
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
40 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 사우디아라비아 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 720 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 720
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
41 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 아랍에미레트 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 720 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 720
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
42 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 레바논, 바레인, 시리아, 예멘, 오만, 요르단,
이라크, 이스라엘, 카타르, 쿠웨이트
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 456 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 456
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
43 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 브라질 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 638 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 638
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
44 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 아르헨티나 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 660 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 660
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
45 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 멕시코 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 660 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 660
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
46 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 과델루프, 네델란드령안틸레스, 마트니크, 버뮤다,
버어진제도(미국), 볼리비아, 아루바, 하이티,
엘살바도르, 영국령버진군도, 우루과이, 칠레,
케이만섬, 코스타리카, 콜롬비아, 푸에르토리코
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 638 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 638
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
47 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 가이아나, 과테말라, 그레나다, 니카라과, 도미니카,
도미니카공화국, 몬테세라트, 바베이도스, 바하마,
베네주엘라, 벨리제, 세인트루시아, 세인트빈센트,
세인트키츠, 안귈라, 안티구아,에콰도르, 온두라스,
자마이카, 쿠바, 터크스칼고스제도,
트리니다드토바고, 파나마, 파라과이, 페루,
포클랜드섬, 프랑스령기아나, 수리남
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 700 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 700
1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif
48 1893631581_864ex9Cz_abee29cf86dcc793c72aeac140d5128c39b925b8.gif 가나, 가봉, 남아프리카공화국, 레위니옹, 리비아,
말라위, 보스와나, 부룬디, 스와질랜드, 알제리아,
앙골라, 중앙아프리카, 짐바브웨, 세우타

 

 

 

사업자 정보 표시
(주)지엔아이티 | 송진호 | 전북 전주시 완산구 백제대로 323 | 사업자 등록번호 : 401-81-37499 | TEL : 02-1644-7903 | Mail : jin3074@gnit.kr | 사이버몰의 이용약관 바로가기
블로그 이미지

세상을품은 까망아이

(주)지엔아이티는 수년동안 정보통신 및 인터넷 사업부분에서 독보적인 실적을 바탕에 두고 설립된 회사입니다.

댓글을 달아 주세요